Leadership


School Leadership

Party Secretary: Zhaofei Xiong

Dean: Hui Tao

Deputy Dean: Dapeng Yuan

Deputy Dean: Xuewei Jiang

Vice Party Secretary: Yong Huang